De nomadische keuken

PRIVACY VERKLARING

Rainarai respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers
met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie
met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze
verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed
mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website
van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen
analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.
Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is
zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

1. Website (hierna ook “De website”): https://rainarai.nl/
2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Rainarai,
gevestigd te Polonceaukade 40, 1014 DA Amsterdam en Prinsengracht 252, 1016HG Amsterdam.

Artikel 2 – Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens
en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële-, politieke- of
publicitaire doeleinden, danwel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet
gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 – De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden,
geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten
functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd
bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op
welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische
applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste
verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet
worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 – Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:
de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de
gehele of een gedeelte van de website

alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is
met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of
onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn
functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen
verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw
gegevenste beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf
verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.
De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegenu worden gevoerd:
vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy
De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw
apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich
onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.
Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij
gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door Rainarai en (een) externe verwerker(s). Onder
persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare
natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of
indirect kan worden geïdentificeerd, met name aande hand van een identificator zoals een naam,
een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die
kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of
sociale identiteit.
De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de
beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van
uw bestellingen.

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing
van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht
tegen de verwerking bezwaarte maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze
rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@rainarai.nl
Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs,
waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact
kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw
verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze
termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvande bezoeker wordt verdacht en
waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld,
worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten,
waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van
deze privacyverklaring vallen.
Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van
de website, zalde verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het
moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te
ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@rainarai.nl
Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te
onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad
die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in
geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur
zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 11 – Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde
schijf van je computer. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan onze website als
bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op jou in te stellen en
het inloggen te vergemakkelijken.
Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
Functionele cookies: zoalssessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en
inloginformatie.
Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden
op uw apparatuur worden geïnstalleerd.
Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk
besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te
raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-enpost/cookies#faq

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen
rechten worden ontleend.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de
woonplaats/vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent
deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 14 – Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Laurent
Khellout , info@rainarai.nl

rainarai-logo